Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης: ‘’Υποστήριξη δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας’’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962

Υλοποιεί εκπαιδευτικο σεμιναριο με τιτλο

«Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων»

To σεμινάριο στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων αναγνώρισης και εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών αλλά και την καλλιέργεια δεξιοτήτων για την εκμετάλλευσή τους

Έναρξη 20/02/2023

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΟΤΕ;

Έναρξη στις 20/02/2023

ΠΟΥ;

Σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

95 ώρες (περίπου 3 μήνες)

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ;

Μέλη ΔΕΠ

ΚΟΣΤΟΣ;

Δωρεάν

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ‘’Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων’’ προσδοκά:

• Να εκπαιδεύσει, προετοιμάσει, και εμβαθύνει τις γνώσεις όσων επιθυμούν στην επιχειρηματικότητα.

• Να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων στον εντοπισμό επιχειρηματικών ή επενδυτικών ευκαιριών.

• Να καλλιεργήσει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων για την εκμετάλλευση των επενδυτικών ευκαιριών.

• Να υποκινήσει όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους/ωφελούμενους να συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα και στην προσπάθεια δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων.

• Να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και ανάπτυξης business plan ώστε κατά το δυνατό να εξασφαλίζεται η κερδοφορία του εγχειρήματος.

• Να προταθούν πρωτότυπα προϊόντα – υπηρεσίες που θα συνοδεύονται από την υψηλότερη δυνατή πιθανότητα επιτυχίας στον πραγματικό επιχειρηματικό στίβο.

• Τη δημιουργία και ωρίμανση όσο το δυνατό περισσότερων «επιχειρηματικών σχημάτων».

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο χρόνος των 95 ωρών θα διαμοιραστεί στην (α) θεωρητική επιμόρφωση, (β) ομαδική εργασία, (γ) βιωματική μάθηση και (δ) υλοποίηση projects.
• Ομαδική εργασία. Ομάδες εμπλεκομένων θα προτείνουν μία βιώσιμη λύση σε περιγραφόμενο σύγχρονο επιχειρηματικό πρόβλημα. Αυτό θα απαιτήσει συνεργασία, επικοινωνία, αυτοπεποίθηση κριτική σκέψη, καινοτομία και υπευθυνότητα, ενισχύοντας έτσι τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της ομάδας.

• Βιωματική μάθηση. Θα προετοιμαστεί και θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των εμπλεκομένων σε εργασιακό περιβάλλον-επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια των εν λόγω επισκέψεων, επιχειρηματικά στελέχη θα περιγράψουν τις καθημερινές λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης και θα μεταφέρουν τις προσωπικές τους επαγγελματικές εμπειρίες.

• Υλοποίηση projects. Οι εμπλεκόμενοι θα μελετήσουν και θα ανακαλύψουν όλες τις πτυχές ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης, αναλαμβάνοντας αντίστοιχους ρόλους σε μια δική τους εικονική επιχείρηση. Θα γίνει έτσι κατανόηση των βασικών επιχειρηματικών εννοιών και λειτουργιών και καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους εστιάζοντας στη συνεργασία, την κριτική σκέψη, την ανάληψη πρωτοβουλίας – ρίσκου, την καινοτομία, την υπευθυνότητα, την οργάνωση και την στοχο-προσήλωση.

Στο τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης!