Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης: ‘’Υποστήριξη δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας’’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962 που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας’’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962 

Υλοποιεί εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο:

Mini Bootcamp Τraining Program

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των άλλων Πανεπιστημίων, σε ερευνητές,  σε στελέχη επιχειρήσεων ή/και σε μεμονωμένα άτομα που επιδιώκουν την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Έναρξης 17/10

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, μεμονωμένους φοιτητές/φοιτήτριες σε ατομικό επίπεδο, μέλη φοιτητικών ομάδων που από κοινού καλλιεργούν μια καινοτόμα ιδέα ή και μέλη μεικτών ομάδων
Στην ακαδημαϊκή κοινότητα άλλων Πανεπιστημίων και σε ερευνητές
Σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού και δημοσίου τομέα που επιδιώκουν με συνεργασίες την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών
Άτομα της ακαδημαϊκής κοινότητας που θέλουν να βελτιώσουν σημαντικά τις γνώσεις τους και τις επιχειρηματικές τους προοπτικές δημιουργώντας νέα επιχείρηση για νέα καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

© copyright Mini Bootcamp Training Program entrepreneurship 2022