Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης: “Υποστήριξη δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας’’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962

ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Εκμάθηση Προγράμματος για Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Ανάπτυξη Business Plan»

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 13/11/2023 έως 30/11/2023

Επικοινωνία: Προ Θερμοκοιτίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, preincubator@uom.edu.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΟΤΕ;

Νοέμβριος 2023

ΠΟΥ;

Σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

50 ώρες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ;

Μέλη ΔΕΠ

ΚΟΣΤΟΣ;

Δωρεάν

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του σεμιναρίου με τίτλο «Σεμινάριο Εκμάθησης  Προγράμματος (software) για την Ηλεκτρονικά Υποβοηθούμενη Ανάπτυξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)» είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων και η υποστήριξή τους για την ανάπτυξη και διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου. Ειδικότερα, το σεμινάριο εκμάθησης που πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικά υποβοηθούμενης ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου διάρκειας 50 ωρών, έχει ως σκοπό να συμπληρώσει  τις γνώσεις και τις δεξιότητες των stakeholders, ώστε από τον αρχικό σχεδιασμό για τη παραγωγή και διάθεση ενός νέου καινοτομικού προϊόντος/υπηρεσίας μέσω του “Business Model Canvas“ να προχωρήσουν στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Business Plan.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο χρόνος των 50 ωρών σεμιναρίου θα διαμοιραστεί στις κάτωθι ενότητες:

  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων: Οδηγός διαμόρφωσης επιχειρηματικών σχεδίων
  • Ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη ανάπτυξη business plan: Χρήση λογισμικών για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου,
  • Χρήση λογισμικού (software) και εκμάθηση εργαλείων για την ανάπτυξη business plan: Ηλεκτρονικά εργαλεία, πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά για την υποβοηθούμενα ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων
  • Εκμάθηση λογισμικού για την ανάπτυξη business plan I: Προβλέψεις ταμειακών ροών και ανάλυση νεκρού σημείου
  • Εκμάθηση λογισμικού για την ανάπτυξη business plan II: Ανάλυση δανείων και διαμόρφωση προβλέψεων για τις οικονομικές καταστάσεις
  • Εκμάθηση λογισμικού για την ανάπτυξη business plan IΙI: Προβλέψεις χρηματοοικονομικών δεικτών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
  • Χρήση λογισμικού για την ανάπτυξη ολοκληρωμένου business plan: Χρήση λογισμικού για την παραγωγή και την τελική διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου
  • Πρακτικές Εφαρμογές: Η χρήση του προγράμματος Specisoft για τη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Απαραίτητη είναι η συμμετοχή τους στο εργαστήριο.