Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο της Πράξης: “Υποστήριξη δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και Ωρίμανσης για την αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας’’ με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962

ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤOY ΒUSINESS CANVAS MODEL

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 17/10/2023 έως 31/10/2023

Επικοινωνία: Προ Θερμοκοιτίδα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, preincubator@uom.edu.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΟΤΕ;

Οκτώβριος 2023

ΠΟΥ;

Σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

40 ώρες

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ;

Μέλη ΔΕΠ και Εξωτερικοί Σύμβουλοι

ΚΟΣΤΟΣ;

Δωρεάν

ΣΚΟΠΟΣ - ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι ωφελούμενοι να εμπεδώσουν όλες τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Οι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του εργαστηρίου συμβουλευτικής δύναται να λύσουν κάθε είδους απορία που αφορά στις διαδικασίες χρηματοδότησης (διαδικασίες, αιτήσεις, συμπλήρωση απαραίτητων εντύπων, ερμηνεία σχετικών διατάξεων, κ.α.) καθώς και να ενημερωθούν πλήρως για τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα λάβουν δωρεάν αντίγραφο του οδικού χάρτη χρηματοδότησης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ο χρόνος των 40 ωρών εργαστηρίου συμβουλευτικής θα διαμοιραστεί στις κάτωθι ενότητες:

  • Τραπεζικά Δάνεια
  • Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring)
  • Εμπορία Απαιτήσεων (Forfaiting)
  • Μίσθωση (Leasing)
  • Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding)
  • Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital)
  • Λοιπές Μορφές Χρηματοδότησης & Διαδικασίες Αίτησης Χρηματοδότησης
  • Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων

Στους συμμετέχοντες χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Απαραίτητη είναι η συμμετοχή τους στο εργαστήριο.